TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

Trở thành trường quốc tế có quy mô đẳng cấp khu vực Miền Trung với chương trình đào tạo chuẩn Mỹ.

SỨ MỆNH

Khơi gợi cảm hứng vươn tới thành tích vượt bậc trong môi trường giáo dục quốc tế nhằm giúp học sinh đạt được thành công trong tương lai và hạnh phúc trọn đời.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trường St. Nicholas hướng đến mục tiêu đào tạo ra những công dân toàn cầu với 3 giá trị cốt lõi:
– Chính trực (Integrity)
– Lòng thấu cảm (Empathy)
– Sáng tạo (Creativity)