HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

MÔI TRƯỜNG NUÔI DƯỠNG TƯ DUY VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỸ

Hoạt động ngoại khóa chuyên sâu tại SNS có định hướng là một phần không thể tách rời của chương trình học thuật quốc tế của Hoa Kỳ, nó vừa là phần mở rộng vừa là phần bổ sung lẫn nhau cùng tạo nên tới 80% bộ hồ sơ du học các trường đại học hàng đầu Mỹ.

Các tư duy và kỹ năng đỉnh cao mang tính chất cá nhân cao được St. Nicholas định hướng cho các hoạt động ngoại khóa là:

  • Lãnh đạo
  • Học và tự nghiên cứu
  • Đàm phán và làm việc nhóm
  • Giao tiếp hiệu quả
  • Tư duy phản biện

Các phẩm chất cá nhân mà St. Nicholas School định hướng cho sự phát triển của học sinh là:

  • Sự chính trực
  • Sự sáng tạo
  • Lòng thấu cảm