HỘI ĐỒNG HỌC SINH

SỨ MỆNH

Hội đồng học sinh là một nhóm những bạn học sinh ưu tú đến từ mỗi lớp và được bầu chọn bởi học sinh toàn trường. Mục đích của Hội đồng Học sinh SNS là trở thành cấu trúc đại diện cho các học sinh, thông qua việc tham gia vào các hoạt động của trường, cộng tác với giáo viên, ban lãnh đạo Nhà trường và các phụ huynh vì lợi ích của học sinh.

MỤC ĐÍCH

  • Tạo môi trường học đường hòa đồng thân thiện giữa các học sinh với nhau, và giữa học sinh với Nhà trường, hội phụ huynh.
  • Trau dồi các kỹ năng, thái độ cần thiết để trở thành những công dân toàn cầu.
  • Thúc đẩy các hoạt động chung liên quan đến học sinh trong trường.
  • Nâng cao lợi ích chung trong Nhà trường

CƠ CẤU TỔ CHỨC